Gebruikersvoorwaarden

1. Online Platform
Wensk B.V. (hierna: “Wensk”) biedt een online platform om woningzoekers en woningeigenaren met elkaar te matchen. De Diensten worden aangeboden via www.wensk.nl, (hierna: de "Site"). De activiteiten van Wensk worden beheerd vanuit het kantoor te Heerenveen, Abe Lenstra boulevard 10.

 1. Deze algemene gebruikersvoorwaarden (de “Voorwaarden”) bepalen de relatie tussen Wensk en elke partij die een woonwens wenst te plaatsen op de Site en / of de Site gebruikt om zijn / haar woning te koop aan te bieden (hierna: de “Gebruiker”).
 2. De Voorwaarden vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen Wensk en de Gebruiker. Door gebruik van of toegang tot de Site en daarmee het platform en / of de systemen van Wensk, bevestigt een Gebruiker in te stemmen met en onderworpen te zijn aan de Voorwaarden. Als een Gebruiker niet volledig akkoord gaat met de Voorwaarden, is hij / zij niet gemachtigd om toegang te verkrijgen tot de Site of deze anderszins te gebruiken.
 3. Elke Gebruiker verklaart en staat ervoor in dat alle informatie die bij Wensk en via de Site is ingediend tijdens het registratieproces op de Site, op waarheid berust, correct is en niet misleidend en overigens geen inbreuk maakt op rechten van derden. Elke Gebruiker zal voorts tijdig de Site in kennis stellen van enige wijzigingen in (contact)informatie die eerder is verstrekt door de Gebruiker via de Site.
 4. Wensk kan deze Voorwaarden zo nu en dan herzien om verschillende redenen zoals een verandering in de bedrijfsvoering, nieuwe, veranderde of vervallen producten, diensten of functionaliteiten, of een verandering in de toepasselijke wet- en regelgeving. De Gebruiker ontvangt een tijdige voorafgaande kennisgeving van de wijzigingen van deze Voorwaarden of van de beslissing van Wensk om deze Voorwaarden te beëindigen. Wensk zal een Gebruiker in kennis stellen van deze wijzigingen of de beëindiging door updates te plaatsen op de Site of via e-mail. Wensk raadt een Gebruiker aan deze pagina regelmatig te bezoeken om de meest actuele Voorwaarden te bekijken, aangezien die bindend zijn.
 5. Indien naar het oordeel van Wensk een Gebruiker de Voorwaarden schendt, dan heeft Wensk het recht de toegang tot (het account op) de Site te schorsen of zelfs te beëindigen en de woonwens respectievelijk de registratie van een woning van de Site te verwijderen. Overigens behoudt Wensk in dat geval alle andere wettelijke rechten en rechtsmiddelen voor.
 6. Wensk heeft een nultolerantiebeleid met betrekking tot discriminatie (inclusief maar niet beperkt tot ras, etniciteit, godsdienst, nationale afkomst, handicap, geslacht, genderidentiteit of seksuele gerichtheid), intimidatie of geweld en Wensk zal haar beoordelingsvrijheid gebruiken om een Gebruiker die dergelijk gedrag vertoont of aanmoedigt van de Site te verwijderen. Wensk behoudt zich het recht voor om dit beleid af te dwingen naar eigen oordeel.

2. De Site is uitsluitend een trefpunt

 1. Op deze Site kan een gebruiker zijn woonwens kenbaar maken en kan een woningeigenaar zijn woning als te koop registreren. Wensk kan ook online andere hulpmiddelen of diensten aanbieden waardoor een potentiële koper en potentiële verkoper met elkaar kunnen communiceren en vervolgens, al dan niet door tussenkomst van een makelaar, een match toto stand komt en zij koopovereenkomst met elkaar aan kunnen gaan.
 2. De Site biedt een trefpunt voor gebruikers ervan. Wensk is en wordt geen partij bij enige contractuele relatie tussen de Gebruikers en treedt niet op als bemiddelaar tussen een potentiële koper en potentiële verkoper, in het geval tussen hen, en / of een betrokken derden (zoals een makelaar), een geschil ontstaan. Wensk wijst alle aansprakelijkheid af die voortvloeit uit of verband houdt met handelingen en / of overeenkomsten tussen de Gebruikers van de Site.

3. Woonwens en woningregistratie

 1. Om een woonwens of een woningregistratie aan te maken, moet een Gebruiker de vereisten zoals omschreven door Wensk naleven.
 2. Wensk behoudt zich het recht voor om een woonwens en / of en woningregistratie per direct te verwijderen, indien die naar het oordeel van Wensk kan worden beschouwd als een mogelijke inbreuk op een bepaling van deze Voorwaarden, of geassocieerd kan worden met een dergelijke inbreuk. Gebruiker kan in dat geval nimmer aanspraak maken op enige vergoeding of compensatie anderszins.
 3. De Gebruiker verbindt zich ertoe om uitsluitend nauwkeurige en up-to-date informatie te geven in een woonwens en / of woningregistratie. Het niet naleven van de verplichtingen beschreven in deze Voorwaarden kan de permanente uitsluiting van de Gebruiker van de Site tot gevolg hebben.

4. Gebruik

 1. Voor het plaatsen van een woonwens en / of het registreren van een eigen woning, ontvangt de Gebruiker een eigen online account, waarin de door een Gebruiker verstrekte gegevens worden geregistreerd en waarin de woonwens en / of de eigen woning van een Gebruiker wordt vermeld. Wensk kan niet garanderen dat het account en de functies ervan volledig, onverstoord of foutenvrij is.
 2. Wensk heeft het recht om, onverminderd alle andere beschikbare rechtsmiddelen, onmiddellijk de informatie te verwijderen indien die kwetsend, ongepast is, inbreuk maken op rechten van derden of in strijd zijn met de wet, goede zeden of maatschappelijke betamelijkheid.

5. Ranking en Zichtbaarheid in zoekresultaten

Wensk kan niet garanderen dat een woonwens en / of woningregistratie verschijnt in een specifieke volgorde in zoekresultaten op de Site. De volgorde van de zoekresultaten varieert naar gelang de filters die gebruikt worden en de voorkeur.


6. Overige rechten en verplichtingen van Wensk

 1. Wensk mag te allen tijde elk aspect van de Site wijzigen, opschorten of stopzetten, waaronder de layout en de beschikbaarheid van de functies, database of inhoud van de Site, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid.
 2. Wensk kan van tijd tot tijd upgrades van de Site doorvoeren om tegemoet te komen aan technologische ontwikkelingen. Onderhoudswerkzaamheden zijn daarom soms nodig en kunnen beperkingen van het gebruik van de Site tot gevolg hebben. Wensk zal er, waar mogelijk, voor zorgen dat werkzaamheden die dergelijke beperkingen veroorzaken worden uitgevoerd op een tijdstip waarop het gebruik van de Site zo min mogelijk wordt beïnvloed.
 3. Wensk kan identiteitscontroles uitvoeren en bewijs vragen om het bestaan van een woning en / of de eigenaar ervan vast te stellen. Indien Wensk – soms zelfs ten gevolge van informatie verstrekt door een potentiele verkoper– vermoedt dat een Gebruiker valse informatie heeft verstrekt, erkent de betreffende Gebruiker dat Wensk het recht heeft over te gaan tot onderzoek en / of controle of in het geval van een woningregistratie, om van de betreffende Gebruiker te verlangen dat hij/zij de eigendom van de te registreren woning bewijst. De Gebruiker erkent dat het niet naleven van een dergelijk verzoek een schending vormt van deze Voorwaarden.
 4. Wensk houdt zich aan haar Privacybeleid. Een Gebruiker machtigt Wensk om zijn/haar contactgegevens, inclusief telefoonnummer, door te geven aan een potentiele verkoper, danwel diens makelaar, in verband met interesse in de verkoop van een woning. Meer informatie vindt u in de Privacyverklaring en voorwaarden.
 5. Wensk behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden en haar rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden eigenaar over te dragen aan een derde.
 6. Wensk gebruikt Google Analytics (en andere analytische platformen) om statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van de Site. Meer details vindt een Gebruiker in het Privacybeleid en Kennisgeving inzake cookies en in het privacybeleid van Google zelf. Google kan gegevens die het verzamelt van zijn verschillende services waaronder Google Analytics, Google Translate, Google Maps en andere services van Google, waaronder YouTube, bijeenvoegen. Een Gebruiker aanvaardt dat Wensk geen controle heeft over het verzamelen van gegevens door Google.
 7. Wensk is niet verplicht is om klachten te onderzoeken.

7. Rechten en Verplichtingen van de Gebruiker

 1. De Gebruiker zal correcte en waarheidsgetrouwe informatie doorgeven omtrent zijn/haar identiteit, zijn / haar woonwensen of omtrent de als te koop te registreren woning, door middel van de systemen van Wensk. Bovendien draagt de Gebruiker de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat bovenvermelde informatie juist en actueel is gedurende de hele periode dat de woonwens op de Site blijft of de woning op de Site als te koop geregistreerd blijft.
 2. De Gebruiker verklaart en garandeert op voortdurende basis voor zolang hij / zij de eigen woning als te koop registreert op de Site dat hij / zij alle nodige rechten en bevoegdheden bezit en/of heeft om de geregistreerde woning te koop aan te bieden, te verkopen en over te dragen, en dat alle informatie verstrekt aan Wensk juist en actueel is.
 3. De Gebruiker dient de normen van Wensk na te leven die terug te vinden zijn op de Site en zoals van tijd tot tijd aangepast. Deze normen geven een overzicht van de vereisten voor plaatsing van een woonwens of registratie van de eigen woning, met inbegrip van de inspanning van de Gebruiker om op alle vragen en/of aanbiedingen van een potentiële verkoper of potentiële koper, of diens makelaar, te reageren binnen 24 uur na ontvangst van een bericht.
 4. Bezoekersverificatie op het Internet is moeilijk en Wensk kan en zal geen verantwoordelijkheid dragen voor de bevestiging van de identiteit van elke bezoeker van de Site. Wensk moedigt de Gebruikers aan om ingeval een match via de Site lijkt te bestaan, een makelaar in te schakelen om bij de mogelijke koop en verkoop te bemiddelen.
 5. De Gebruiker stemt ermee in om te waarborgen dat enkel bevoegde personen toegang tot de eigen account worden verleend.
 1. Industriële eigendom en Verbodsbepalingen
 2. De Site is eigendom van Wensk. Alle inhoud op de Site is beschermd door auteursrechten en database-rechten. Gehele of gedeeltelijke reproductie van de Site, met inbegrip van het kopiëren van tekst, afbeeldingen of ontwerpen, is verboden.
 3. De Gebruiker zal zich ervan onthouden om direct of indirect:
  - De Site, haar inhoud en de in de Site opgenomen databases, op welke manier dan ook, zowel automatisch als handmatig, exploiteren, kopiëren, distribueren, verveelvoudigen, bewerken, vertalen, publiek toegankelijk maken of decompileren; De Site of het platform of de systemen van Wensk gebruiken voor andere doeleinden dan vermeld in deze Voorwaarden;
 4. Een deel van de Site op een andere website of anderszins verveelvoudigen met behulp van enig hulpmiddel, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot het gebruik van een frame of border rond de Site, of een andere framing-techniek om een deel of aspect van de Site in te sluiten of een mirror site van een deel van de Site te maken of te repliceren;
 5. Inhoud of programma’s uploaden of verzenden naar de Site (of het platform of de systemen van Wensk), die vanwege hun omvang of aard de computers of netwerken van Wensk kunnen beschadigen;
 6. Inhoud op de Site of het platform of de systemen van Wensk plaatsen die de toepasselijke strafrechtelijke, intellectuele eigendomsrechtelijke of andere wettelijke bepalingen schenden of dergelijke schending aanmoedigen;
 7. De Site of het platform of de systemen van Wensk gebruiken of bezoeken op een manier die een computersysteem of –netwerk in gevaar kan brengen, waaronder het beschikbaar maken van een virus (waarbij de term “virus” mede omvat elk opzettelijk in een systeem geïntroduceerd programma dat een nutteloze en/of destructieve functie uitoefent, zoals het weergeven van een irritante boodschap of het systematisch overschrijven van de informatie op de hard disk van een gebruiker);
 8. Informatie plaatsen of verzenden die op enige wijze vals, frauduleus of misleidend is of deelnemen aan een activiteit die kan worden beschouwd als “phishing” (hetzij primair, secundair of anderszins) of die aanleiding zou kunnen geven tot strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid;
 9. Illegaal, dreigend, beledigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, vulgair, onfatsoenlijk, opruiend, seksueel expliciet, pornografisch of godslasterlijk materiaal plaatsen of verzenden;

9. Verantwoordelijkheid van de Gebruiker

De Gebruiker zal uitsluitend en exclusief verantwoordelijk zijn voor alle financiële gevolgen van schade die aan Wensk is berokkend ten gevolge van inhoud of programma’s die doorgegeven of verstuurd zijn door de Gebruiker en die schade veroorzaken aan de hardware of software van Wensk, waaronder schade aan de Site, systemen of data of door het veroorzaken van storingen of fouten in de Site of de systemen. De hierboven vermelde financiële gevolgen omvatten ook redelijke gerechtskosten.


10. Vrijwaring

De Gebruiker verbindt zich ertoe Wensk, haar bestuurders, directieleden, medewerkers en vertegenwoordigers te verdedigen, vergoeden en te vrijwaren tegen alle aanspraken, rechtsvorderingen, eisen, verhaalsacties, verliezen, schade, boetes, straffen of andere (on)kosten van welke aard dan ook, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot redelijke kosten van rechtsbijstand, veroorzaakt door of ten gevolge van vorderingen van derden, voortvloeiend uit of verband houdend met: (a) door de Gebruiker geplaatste informatie op de Site; (b) het gebruik van de Site; (c) een schending door de Gebruiker van deze Voorwaarden.

11. Aansprakelijkheidsbeperking Wensk
Wensk aanvaardt geen aansprakelijkheid betreffende overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, die een potentiële koper c.q. potentiële verkoper sluit met de Gebruiker, noch is Wensk aansprakelijk voor de handelingen of het verzuim van een potentiële koper of potentiële verkoper in verband met de aankoop of verkoop van een woning.

In geen geval zal Wensk of een van haar bestuurders, directieleden, consultants, vertegenwoordigers en/of medewerkers of een externe leverancier van een dienst, via de Site van Wensk, aansprakelijk zijn voor gederfde winst of andere directe of indirecte, speciale, incidentele of andere schadevergoeding die veroorzaakt is door, gebaseerd is op of het gevolg is van het gebruik van de Site of het platform of de systemen van Wensk en / of als gevolg van enige transactie tussen Gebruikers, zelfs indien Wensk op de hoogte was van de mogelijkheid van dergelijke schade. Deze beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing ongeacht of de schade het gevolg is van contractbreuk, nalatigheid of een andere rechtsgrond. Indien de Gebruiker niet tevreden is met de Site of het platform of de systemen van Wensk of indien hij/zij niet akkoord gaat met een van de bepalingen in deze Voorwaarden, dan is zijn / haar enige en uitsluitende rechtsmiddel tegen Wensk het stoppen met het gebruik van deze Site en het account te verwijderen. In elk geval is de aansprakelijkheid van Wensk tegenover De Gebruiker of derden in omstandigheden die voortvloeien uit of verband houden met de Site beperkt tot een bedrag van € 100,-- in totaal. Geen enkele bepaling in deze Voorwaarden dient als uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Wensk voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid, noch voor fraude of frauduleuze misleiding door Wensk.

12. Toepasselijke wetgeving en jurisdictie
De Gebruiker gaat ermee akkoord dat deze Voorwaarden onderhevig zijn Nederlands recht en geschillen uitsluitend kunnen worden beslecht door de bevoegde rechter in Noord Nederland.

 1. Diversen
 2. Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig wordt verklaard door een bevoegde rechtbank, zal de ongeldigheid van die bepaling geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van de Voorwaarden, welke onverminderd van kracht blijven. De titels van de clausules zijn uitsluitend bedoeld om verwijzing te vergemakkelijken en hebben geen invloed op de interpretatie of uitleg van deze Voorwaarden. Een afwijzing van een voorwaarde van de Voorwaarden zal niet worden beschouwd als een verdere of voortdurende afwijzing van deze voorwaarde of een andere voorwaarde. Bovendien zal het nalaten van Wensk om een bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen, niet worden beschouwd als een afwijzing van deze bepaling of anderszins invloed hebben op de mogelijkheid van Wensk om deze bepaling in de toekomst af te dwingen.
 3. Wensk raadt de Gebruiker aan om deze Voorwaarden in een afzonderlijk bestand op zijn / haar computer op te slaan of af te drukken.